Kvalita

S maximálním důrazem na kvalitu

Dobře si uvědomujeme, že kvalita, druh a velkost abraziva jsou důležité předpoklady pro efektivní tryskání a správný výkon tryskacích zařízení. Naším cílem není vyrábět průměrný materiál, ale materiál ve vysoké kvalitě. Ve výrobě proto klademe důraz na správný výrobní postup a na neustálou a důkladnou kontrolu kvality vstupů a výstupů. Proto dodržujeme integrovaný systém kvality dle norem ISO 9001 a ISO 14001.

 

S ohledem na životní prostředí

Abrazivní materiál AMT ® je vzhledem ke svému složení šetrný k prostředí. Splňuje nejpřísnější ekologická kritéria a je tak schopen nahradit dosud nejpoužívanější abrazivo – křemičitý písek.
Dle mnoha nezávislých testů, jež jsme provedli, je AMT ® inertní tzn. nereaguje s ostatními látkami a nemůže tak působit na okolí.

Při užití co by vsypů či příměsí do betonů (malt) je tento inertní materiál vázán do pevné fáze a nemůže tedy vzhledem k použití jakýmkoliv způsobem působit ekologicky závadně.

Zvýšenou pozornost oproti tomu je nutno věnovat nakládání se zbytky (odpady) po provedení tryskacích prací. Vzhledem k tomu, že při těchto pracích je abrazivní materiál kontaminován nátěrovými hmotami, obsahujícími často vysoký podíl těžkých kovů (Pb, As) je nutno v tomto případě nakládat s tímto materiálem odpovídajícím způsobem. Dochází rovněž ke kontaminaci abrazivního materiálu organickými, karcinogenními či jedovatými
látkami, kdy i v tomto případě je nutno provést adekvátní opatření dle zákona o odpadech č.541/2020 Sb. Požárně bezpečnostní opatření vzhledem k vlastnostem abrazivního materiálu není v žádném případě třeba navyšovat.

Při použití abrazivního materiálu k tryskání je nutno počítat se zvýšenými bezpečnostními a hygienickými riziky. Je možné zasažení částí obličeje proudem tryskaného či odraženého materiálu a k povinnostem pracovníků patří být vybaven předepsanými osobními ochrannými pomůckami. Tj. kompletní pracovní ochranný oděv dle typu práce a druhu znečištění zbytků materiálu po provedení tryskání, pevná pracovní obuv a rukavice, ochranná pracovní přilba s vnějším přívodem a regulací nezávadného vzduchu pro dýchání.

Při použití abrazivního materiálu pro tryskání toxických vrstev nutno ověřit, zda nedojde k ohrožení zdraví pracovníků nebo kontaminaci okolního prostředí a zabránit technickými pomůckami případným úletům a úsypům kontaminovaných zbytků. Při práci je nutno používat strojní zařízení schváleného typu pro daný účel a vždy zpracovat provozní dokumentaci (provozně manipulační řád) pro vlastní provozovnu a tuto předložit místně příslušnému hygienikovi ke schválení. Technický dozor na pracovišti (provozovně) je povinen kontrolovat dodržování zásad bezpečnosti práce a provozu při použití strojního zařízení (dle výrobcem dodané výrobní dokumentace). Kontrolovat používání stanovených ochranných pomůcek a dodržování technologického postupu (Zák.č. 258/2000 Sb.).

Kde nás najdete

Fortemix s.r.o.
Kirilova 812, Paskov 739 21

© 2005 - 2023 | Abrazivní materiál firmy Fortemix