Kvalita

S maximálním důrazem na kvalitu

Většina našich zákazníků si dobře uvědomuje, že kvalita, druh a velikost abraziva jsou důležité předpoklady pro
efektivní využití výkonu jejich tryskacích zařízení.

A proto naším cílem nikdy nebylo vyrábět materiál, který by byl průměrný, ale právě naopak. Ve výrobě jsou podstatné dvě věci – zvolit správný výrobní postup a poté stále a důkladně kontrolovat kvalitu vstupů i výstupů.

Proto již v roce 2003 naše společnost vybudovala integrovaný systém kvality dle ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN
ISO 14001. Celý proces završila certifikačním auditem 23.1.2004 a získáním certifikátu u společnosti DNV
CZECH REPUBLIC S.R.O.

Rovněž si zakládáme na precizním systému vstupní a výstupní kontroly. Pro zjišťování standardní kvality a odpovídajících parametrů máme zřízeno zkušební pracoviště.
s doporučenými technickými parametry (tryska f 8/160 mm – Lavalova, tlak na trysce 8 MPa, délka vedení od tryskacího stroje k trysce 40 m, délka vedení od kompresoru k tryskacímu stroji 20 m). Na tomto pracovišti je prakticky zkoušena účinnost AMT ® na standardních stavebních ocelích s různými stupni korozního napadení. Je zjišťována a měřena spotřeba AMT ®, drsnost otryskání, čistota a možnost stopového znečištění (obsah soli a zbytků prachu na otryskané ploše). Vyhodnocení je prováděno porovnáním (Rugotest, porovnávací etalon) či měřením profiloměrem. V případě rozporů je možnost provést kontrolu kvality tryskání či zbytků pomocí metalurgického výbrusu.

S ohledem na životní prostředí

Abrazivní materiál AMT ® je vzhledem ke svému složení šetrný k prostředí. Splňuje nejpřísnější ekologická kritéria a je tak schopen nahradit dosud nejpoužívanější abrazivo – křemičitý písek.
Dle mnoha nezávislých testů, jež jsme provedli, je AMT ® inertní tzn. nereaguje s ostatními látkami a nemůže tak působit na okolí.

Při užití co by vsypů či příměsí do betonů (malt) je tento inertní materiál vázán do pevné fáze a nemůže tedy vzhledem k použití jakýmkoliv způsobem působit ekologicky závadně.

Zvýšenou pozornost oproti tomu je nutno věnovat nakládání se zbytky (odpady) po provedení tryskacích prací. Vzhledem k tomu, že při těchto pracích je abrazivní materiál kontaminován nátěrovými hmotami, obsahujícími často vysoký podíl těžkých kovů (Pb, As) je nutno v tomto případě nakládat s tímto materiálem odpovídajícím způsobem. Dochází rovněž ke kontaminaci abrazivního materiálu organickými, karcinogenními či jedovatými
látkami, kdy i v tomto případě je nutno provést adekvátní opatření dle zákona o odpadech č.185/2001 Sb. Požárně bezpečnostní opatření vzhledem k vlastnostem abrazivního materiálu není v žádném případě třeba navyšovat.

Při použití abrazivního materiálu k tryskání je nutno počítat se zvýšenými bezpečnostními a hygienickými riziky. Je možné zasažení částí obličeje proudem tryskaného či odraženého materiálu a k
povinnostem pracovníků patří být vybaven předepsanými osobními ochrannými pomůckami. Tj. kompletní pracovní ochranný oděv dle typu práce a druhu znečištění zbytků materiálu po provedení tryskání, pevná pracovní obuv a rukavice, ochranná pracovní přilba s vnějším přívodem a regulací nezávadného vzduchu pro dýchání.

Při použití abrazivního materiálu pro tryskání toxických vrstev nutno ověřit, zda nedojde k ohrožení zdraví pracovníků nebo kontaminaci okolního prostředí a zabránit technickými pomůckami případným úletům a úsypům kontaminovaných zbytků. Při práci je nutno používat strojní zařízení schváleného typu pro daný účel a vždy zpracovat provozní dokumentaci (provozně manipulační řád) pro vlastní provozovnu a tuto předložit místně příslušnému hygienikovi ke schválení. Technický dozor na pracovišti (provozovně) je povinen
kontrolovat dodržování zásad bezpečnosti práce a provozu při použití strojního zařízení (dle výrobcem dodané
výrobní dokumentace). Kontrolovat používání stanovených ochranných pomůcek a dodržování technologického
postupu (Zák.č.155/2000 Sb. a 258/2000 Sb.).

Kde nás najdete

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d2578.966653681265!2d18.27188731568124!3d49.730252979382485!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x4713fa9bc5cef499%3A0xd611d5e80656669b!2sFortemix%2C+s.r.o.!5e0!3m2!1scs!2scz!4v1537632835861" width="500" height="200" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe>

Fortemix s.r.o.
Kirilova 812, Paskov 739 21

© 2005 - 2018 | Abrazivní materiál firmy Fortemix